dom.gif

Procviujeme psan y / i po B

  

                 

 

     

1

-

2

-

3

 

  

  Zbnk nablil pibslavsk bt vpnem,

  nabral zbtek rybzu,
  zabt dobte, bl vybt,
  neobejn neodbtn ubtovatel,
  zbstil sluch, vroba nbtku,
  kdybchom se podbzeli,   
  t v bd nebo blahobtu

chybn :                      tvoje znmka :  

znovu